Målet med P. Rotola-Pukkila Oy:s miljöprogram är att skona miljön och finna långsiktiga lösningar vid avfallshantering, energipolitik samt användningen av råmaterial och tillbehör.
 

1. AVFALLSHANTERING

Förpackningsavfall
Vi gör så gott som allting själva, dvs. vi köper främst råmaterial som kräver minimalt med förpackningsmaterial för leverans. Vi sorterar all kartong och allt papper och sänder det till återvinningen. Metallskenor hackas, lagras och sänds vidare för återvinning. Vi sorterar förpackningsplast och använder den delvis på nytt som stoppning i exportförpackningar.

Avfall som uppstår i produktionen
Allt avfall som uppstår i produktionen är brännbart och vi utnyttjar det i vår egen energiproduktion.

Övrigt avfall
Övrigt avfall uppstår i mycket små mängder.

Problemavfall
Vår verksamhet är av den arten att det uppstår mycket litet problemavfall. Vi sänder allt problemavfall sorterat till Lassila & Tikanoja. Oljorna från transportfordonen sorterar vi som svart olja och oljefilter som fast oljeavfall. Vi sorterar och lagrar begagnade batterier innan vi sänder dem vidare. Alla s.k. klara oljor sorteras separat för återanvändning. Lysrör och batterier sänds sorterade till Lassila & Tikanoja.

Avfallet från lösningarna för rengöring av lackerings- och betsmedel uppstår väldigt litet, eftersom de lackeringsmedel som vi använder är moderna UV-härdade lack och betsmedlen är vattenlösliga. Vi sorterar avfallet separat i vatten- och lösningsbaserat avfall och sänder det till Lassila & Tikanoja.

2. ENERGIFÖRBRUKNING

Uppvärmningsenergi
Vi får all vår uppvärmningsenergi genom förbränning av vårt träavfall. Träavfallet bränns i två moderna förbränningscentraler. Därtill sparar vi uppvärmningsenergi genom att tillvarata värmeenergi ur luften med plattvärmeöverförare. Vi utnyttjar även träavfallet i produktionsprocessen för att producera nödvändig värmeenergi. Vid kalla vintrar kan det bli aktuellt att köpa flis eller träbricketter från ett nära beläget sågverk. All uppvärmningsenergi är dock till 100% från förnybar energi.

El
Vi förfogar över två generatorer, av vilka den ena producerar el under dagtid på vintern. Den andra betjänar ytbehandlingslinjens energiproduktion. All spillvärme från båda generatorerna tillvaratas, vilket betyder att bränslets verkningsgrad är mycket hög.

El-truckar
Största delen av våra truckar är batteridrivna eltruckar, vilka laddas med miljövänlig nattström. Bara de två största truckarna körs med ren flytgas.

3. RÅMATERIAL OCH TILLBEHÖR

Vi strävar efter att skaffa vårt råmaterial från pålitliga, helst finländska leverantörer som i sin tur beaktar miljöaspekterna. Alla råmaterial som vi använder uppfyller minst E1-normen.

Faner
En stor del av allt faner som vi använder är finländsk björk, och de träsorter vi importerar kommer från pålitliga leverantörer. Vi sorterar faneret så att råmaterialsspillet är så litet som möjligt.

Spånskivor
Vi köper upp spånskivorna för produktionen i Finland. Som råmaterial för spånskivorna används flis från sågindustrin, vilket betyder att användningen av skivorna i sig gynnar ekologisk och effektiv användning av råmaterial.

Lim
Vi köper upp allt lim som vi behöver av Kiilto Oy. Vi tycker att företaget beaktar miljöaspekterna noggrant. Alla lim vi anväder är vattenlösliga.

Lack
Vår lackleverantör är AkzoNobel. På vår ytbehandlingslinje använder vi vattenbetsmedel och UV-härdade lack som är fullständigt lösningsfria. 

Förpackningar
Alla våra produkter levereras i återvinningsbara kartonglådor.

4. ÖVRIGT

System för tyghandduksrullar
Vi använder oss av Lindströms miljömärkta tyghandduksrullar, vilket minskar avfallet.

Insamling av olja från tryckluft
Ett litet tecken på företagets vilja att göra en insats för miljön är att samla in oljan från tryckluftsystemets kondensvatten. Detta system, inklusive filter, är en ganska stor investering, men det förhindrar oljan från att nå vår omgivning.